Plaats hier uw contactgegevens.
Vernieuwen
Bedenktijd/retour

Het kan wel eens voorkomen dat u een bestelling retour wilt sturen. Wellicht omdat het product toch niet bevalt of misschien is er een andere reden is waarom u de bestelling toch niet zou willen hebben. Wat de reden ook is, u heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Hierna is de koopovereenkomst een feit.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa € 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht (dit formulier vindt u ook in uw orderbevestiging), zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Meld je retour binnen 14 dagen aan via info@welgeschikt.nl onder vermelding van je naam, adres, ordernummer en de reden van de retour. We sturen je dan een bevestigingsmail, waarna je de producten kunt terug sturen. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten op het rekeningnummer waarmee de bestelling is geplaatst, mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. De verzending is jouw verantwoordelijkheid, behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is. Vergeet niet je verzendbewijs en trackingnummer goed te bewaren.

Retourzendingen die niet aan bovenstaande voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Retouradres
Welgeschikt
Leeuwarderend 8
8801 LL Franeker

_________________________________________________________________________________________________________

Artikel 1: Geldigheid voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop I verkoop aangegaan door Wel geschikt VOF, gevestigd te Franeker, hierna te noemen Wel geschikt.
1.2 Bijzondere van de voorwaarden van Wel geschikt afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Mondelinge aanbiedingen door Wel geschikt of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3: Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden
3.1 Wel geschikt aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/ of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
3.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Wel geschikt onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en I of derden.
3.3 Algemene voorwaarden worden slechts door Wel geschikt aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 4: Overeenkomst
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Elke met Wel geschikt aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Wel geschikt zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Wel geschikt zich zal wenden tot een daartoe gespecialiseerd bureau.
4.3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, kleur, kwaliteiten enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Wel geschikt bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 4A Aanvullende bepalingen bij een overeenkomst op afstand
4a.1 Voordat de overeenkomst op afstand wordt aangegaan zal Wel geschikt op duidelijke en begrijpelijke wijze aan de consument de volgende informatie verstrekken:
a. de identiteit en het geografisch adres van de ondernemer;
b. de belangrijkste kenmerken van de goederen;
c. de prijs, inclusief BTW, van de goederen;
d. de eventuele kosten van aflevering;
e. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering;
4a.2 Wel geschikt heeft een maximale levertermijn van 30 dagen, te rekenen van de dag die volgt op de dag waarop de consument zijn bestelling heeft gedaan. Wordt deze termijn overschreden dan heeft de consument het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden, tenzij de vertraging de ondernemer niet kan worden toegerekend. De consument en de ondernemer kunnen een andere termijn overeenkomen.
4a.3 De consument heeft gedurende zeven werkdagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden.
4a.4 Wanneer de gekochte goederen niet beschikbaar zijn, zal Wel geschikt de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het eventueel (aan)betaalde uiterlijk binnen 30 dagen terugbetalen.
Wanneer de consument en Wel geschikt zijn overeengekomen dat een zaak van gelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan zijn de kosten van retour zenden voor rekening van Wel geschikt Franeker.
Dit is alleen van toepassing in het geval de consument gebruik maakt van de ontbinding tijdens de bedenktijd. Wel geschikt dient de consument hiervan op duidelijke en begrijpelijke wijze op de hoogte te stellen.
4a.5 Tijdig bij de nakoming en uiterlijk bij de aflevering verstrekt Wel geschikt aan de consument de volgende gegevens:
a. de gegevens die zijn vermeld onder a t/m e in lid 1 van dit artikel;
b. schriftelijk de vereisten voor de gebruikmaking van het recht tot ontbinding van de
overeenkomst en de eventueel daaraan gekoppelde financiering tijdens de
bedenktijd van zeven werkdagen, waarbij in ieder geval wordt vermeld:
i. het aanvangstijdstip en de duur van de bedenktijd die de koper ter beschikking
kunnen staan;
ii. dat in geval van gebruik maken van de bedenktijd maximaal de kosten van
retourzending voor rekening van de koper komen;
iii. de informatie over de ontbinding van de lening indien de consument de koopsom
financiert met een lening bij Wel geschikt of bij een derde op
grond van een overeenkomst tussen Wel geschikt en die derde.
iv. het bezoekadres van de vestiging van de Wel geschikt;
v. de gegevens omtrent de eventuele garantie en after sales service;
vi. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de koop een duur heeft van meer
dan een jaar dan wel een onbepaalde duur.
4a.6 Wanneer Wel geschikt niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, bedraagt de termijn van de bedenktijd maximaal drie maanden en zeven werkdagen. Wanneer de verkoper in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen.
4a.7 Retour zenden is voor rekening en risico van de consument. Wel geschikt mag bij de ontbinding van de overeenkomst geen andere kosten in rekening brengen.

Artikel 5: Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Wel geschikt binden hem niet, voor zover ze door Wel geschikt niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6: Prijzen
6.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6.2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting of importtarieven e.d. verhogingen ondergaan, of koersfluctuaties zowel van binnenlandse- als buitenlandse valuta zich voordoen, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
6.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 7: Het recht van retournering
7.1 Het aanbod houdt tevens een recht van retournering van goederen gedurende ten minste tien dagen in, ingaande de dag na de verkoop, tenzij anders overeengekomen is conform lid 2 van artikel 3 en met inachtname van hetgeen bepaald is in lid 3 van dit artikel. Onbeschadigde en ongebruikte goederen in de originele verpakking en met de originele kassabon kunnen zonder meer worden geretourneerd. Dit recht geldt niet voor planten.
7.2 Goederen die op verzoek van de consument zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de consument zijn besteld zijn steeds uitgesloten van het recht van retournering. Andere beperkingen of uitsluitingen van het recht van retournering zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
7.3 De consument kan van zijn recht van retournering uitsluitend gebruikmaken op de wijze die door de ondernemer bij het aanbod is aangegeven.
7.4 Indien het recht van retournering geen restitutie van de koopsom inhoudt doch de levering van een vervangend artikel of van een tegoedbon, zal de ondernemer dit in het aanbod meedelen.

Artikel 8: Levering
8.1 De in- en uitladingen en het vervoer geschieden onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van Wel geschikt.
8.2 De levertijd van de producten gaat in op het moment dat Wel geschikt de opdracht heeft ontvangen.
8.3 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Wel geschikt schriftelijk in gebreke te stellen.
8.4 Wel geschikt heeft het recht 5% meer of minder te leveren dan is overeengekomen.
8.5 Wel geschikt heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.
8.6 Indien Wel geschikt niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal hij aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de termijn, waarmede naar redelijke verwachting de termijn van levering zal worden overschreden.

Artikel 9: Kwaliteit/reclames
9.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten, deze grondig te inspecteren op kwaliteit en/of gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Wel geschikt terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 24 uur na levering Wel geschikt wijst op de inferieure kwaliteit en/of de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
9.2 Mocht de opdrachtgever reeds zijn begonnen met de verkoop van de producten of deze hebben doorgeleverd, dan verliest hij alle recht op schadevergoeding.
9.3 Wel geschikt dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

Artikel 10: Aflevering
10.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten, deze grondig te inspecteren op kwaliteit en I of gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Wel geschikt terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 24 uur na levering Wel geschikt wijst op de inferieure kwaliteit en/of de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
10.2 Mocht de opdrachtgever reeds zijn begonnen met de verkoop van de producten of deze hebben doorgeleverd, dan verliest hij alle recht op schadevergoeding.
10.3 Wel geschikt dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
10.4 Indien de reclame naar het oordeel van Wel geschikt juist is, zal Wel geschikt de geleverde producten terugnemen en aan de opdrachtgever vergoeden de dagwaarde van de geleverde producten c.q. de geleverde producten gratis vervangen na die terugname. Wel geschikt zal niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht zijn.

Artikel 11: Vervoer
De verzending geschiedt op de wijze als door is aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Wel geschikt is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere
personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
12.2 Wel geschikt is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan de producten, of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Wel geschikt of van hen, die door hem te werk zijn gesteld.
12.3 Wel geschikt zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en I of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 13: Overmacht
13.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de producten, uitsluitingen, verlies of beschadiging van de producten bij transport naar Wel geschikt of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Wel geschikt ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Wel geschikt, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Wel geschikt overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
13.2 Wel geschikt is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
14.1 Zolang Wel geschikt geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Wel geschikt.
14.2 Wel geschikt heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
14.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 15: Wanprestatie en ontbinding
15.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
15.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek heeft Wel geschikt ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
15.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Wel geschikt eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Wel geschikt op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 16: Betaling
16.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
16.2 Wel geschikt is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
16.3 Wel geschikt is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
16.4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 35,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Wel geschikt zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 17: Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Wel geschikt, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2022 Uitvaartwinkelwelgeschikt | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel